Pregled radnog iskustva

Radno iskustvo podijelila sam prema glavnim kategorijama radi lakšeg snalaženja (npr. upravljanje financijskim potporama, monitoring, evaluacija itd.). Obzirom na kompleksnost nekih projekata na kojima sam radila, ponekad se isti projekt pojavljuje u više kategorija.

 

Upravljanje financijskim potporama

 • kolovoz – prosinac 2018. Stručnjakinja za izradu natječajne dokumentacije, „Stručna podrška javnim institucijama Republike Turske u pripremi natječajne dokumentacije – Priprema Uputa za prijavitelje Program podrške civilnom društvu III (Civil Society Support Programme III) i Podrška Dijalogu civilnog društva EU i Turske – CSD VI (Supporting Civil Society Dialogue Between EU and Turkey (CSD VI)”, Europska komisija, Congress Service Centre, g. Nenad Trpovski, Nenad.Trpovski@kscnet.com

 • lipanj 2017. – lipanj 2019., Voditeljica tima, „Podrška unaprjeđenju sustava socijalne skrbi u Republici Srbiji – tehnička pomoć Ministarstvu rada, zapošljavanja, veterana i socijalne politike“; Europska komisija/IPA I, NIRAS IC Sp. z o.o., g. Milan Simić, msc@niras.com

 • studeni 2015. – studeni 2017., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, „Pružanje tehničke pomoći upravljanja ugovorima o bespovratnim sredstvima Ministarstvu rada i socijalne skrbi i Ministarstvu financija Republike Makedonije”, Europska komisija/IPA I, KSC/g. Angel Kuzmanov, angel.kuzmanov@kscnet.com

 • rujan 2015. – srpanj 2017., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, “Podrška pružateljima socijalnih usluga i jačanje monitoring kapaciteta Bosne i Hercegovine“, Europska komisija/IPA I, EPRD, g. Karol Rudny k.rudny@eprd.pl

 • prosinac 2012. – studeni 2015., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, „Stručna podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije“, Europska komisija/IPA I, SIPU International/g. Ake Sahlin, ake.Sahlin@sipuinternational.se

 • srpanj – kolovoz 2012., Stručnjakinja za EU financijske potpore i obuku, „Jačanje kapaciteta u BiH za upravljanje ljudskim resursima”, Europska komisija/IPA I, EPRD/g. Karol Rudny k.rudny@eprd.pl

 • svibanj – lipanj 2012., Stručnjakinja za PRAG pravila i procedure, „EU IPA TACSO projekt – facilitiranje inicijative: “Kako učiniti PRAG više dostupan organizacijama civilnog društva”, Europska komisija/IPA I SIPU International/TACSO projekt, gđa. Aida Bagić, aida.bagic@tacso.org

 • srpanj 2010. – siječanj 2012., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, „Implementacija novih kurikuluma“ – upravljanje komponentom financijskih potpora projekta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Republike Hrvatske, Europska komisija/IPA I EPRD/g. Karol Rudny k.rudny@eprd.pl

 • rujan 2009., Stručnjakinja za EU IPA financijske potpore, „Pružanje usluga stručne podrške Uredu za udruge Vlade RH u provedbi 3 EU IPA 2008 poziva za bespovratne potpore za civilno društvo“, Europska komisija/IPA I, Ured za udruge Vlade RH, g. Igor Vidačak, igor.vidacak@uzuvrh.hr

 • studeni 2009. – rujan 2010., Voditeljica tima ex-ante kontrole Poziva na dostavu projekata u okviru grant shema IPA Komponente IV 2007 – 2009 u RH, Europska komisija/IPA I, gđa. Dijana Kuzman dijana.kuzman@ec.europa.eu

 • lipanj – studeni 2009. - Stručnjakinja za EU IPA financijske potpore, „Pružanje usluga stručne podrške u okviru Poziva za bespovratne potpore EU IPA IV: “Uspostavljanje sustava socijalne integracije i zapošljavanja marginalnih skupina“, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, gđa. Stela Fišer, stela.fiser@mzss.hr

 • siječanj 2006. – ožujak 2010. – Stručnjakinja za financijske potpore, „Pružanje usluga stručne podrške u razvoju i provedbi programa podrške udrugama“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, gđa. Ingrid Jurela Jarak, Ingrid.Jurela-Jarak@mzos.hr

 • lipanj 2006. – lipanj 2007. - Stručnjakinja za financijske potpore, „Projekt reforme sustava socijalne skrbi Republike Hrvatske financiran sredstvima Svjetske banke“, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi/Svjetska banka,  g. Nikola Benić, nikola.benic@mzss.hr

 • prosinac 2005. – siječanj 2008. – Glavna stručnjakinja  za upravljanje CARDS bespovratnim potporama, „EU CARDS Strukovno obrazovanje i osposobljavanje 2003 – podrška Delegaciji EU u Republici Hrvatskoj“, Finnish (ex Helsinki) Consulting Group i IFOA gđa. Maija Kaltakari, Maija.Kaltakari@fcg.fi

 • siječanj 2002. – ožujak 2006. - Voditeljica Programa razvoja zajednica i stručnjakinja za bespovratne potpore, „USAID CroNGO – Program razvoja zajednica u Republici Hrvatskoj“, AED – Academy for Educational Development, CroNGO-USAID Program, gđa. Jennifer Stuart, jenstu@gmail.com

 • lipanj 2000. – siječanj 2002. - v.d. Direktorice Ureda za Hrvatsku i Voditeljica projekata i programa bespovratnih potpora, Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu – REC,  gđa. Melita Ivanova melita.ivanova@undp.org